Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för sjöfolk

Sjöfolk

Checklista

  • Legitimation
  • Glasögon/Linser (Om du använder)
  • Lista på aktuella mediciner

Läkarintyg för sjöfolk utfärdas enligt STCW Manila. Det finns tre olika nivåer på var man får vara verksam: inre fart, begränsad fart och obegränsad fart. Inre fart står för område högst en nautisk mil från plats där fartyg kan söka skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Begränsad fart är Nordsjön ända tills staden Brest i Frankrike samt obegränsad fart resten av världen.

När krävs det ett läkarintyg för sjöfolk?

Det finns olika tillfällen då du som sjöman behöver ett läkarintyg för sjöfolk:

  • Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
  • Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
  • Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.

Hur utfärdas ett läkarintyg?

Läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att du inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för dig själv eller för andra ombord.
Denna tjänstbarhetsbedömning gör läkaren mot bakgrund av:

Hälsodeklaration
Allmän undersökning
Syn- och hörselkontroll.
De medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och i vilken befattning du ska tjänstgöra i.

Läkarintyg klass 8

Fartygsbefäl klass VIII, den kompletta navigationsutbildningen för den som skall köra i inre fart.
Fartygsbefäl klass 8 är en bred utbildning med navigation, radar, VHF, säkerhet med såväl brand- som livflotteövning, lagstiftnings- och ansvarsfrågor.
För att få ut behörighet krävs läkarintyg.

En läkarundersökning ska leda fram till en tjänstbarhetsbedömning. Vid en fullständig undersökning ska bedömningen att sjömannen kan tjänstgöra till sjöss grundas på att:

  1. den som undersökts enligt läkarens bedömning inte har någon sjukdom, som kan antas medföra en fara för hälsan eller säkerheten för övriga ombord,
  2. den som undersökts enligt läkarens bedömning inte har någon sjukdom, som kan antas bli förvärrad av eller göra honom eller henne oduglig för tjänstgöring till sjöss,
  3. den som undersökts enligt läkarens bedömning uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga, som gäller för den avsedda tjänstgöringen.
Pris: 1000 kr ink.moms

Boka tid